Bộ máy quản lý

Bộ máy điều hành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

 

Ông LÊ VĨNH THIỀU

Kỹ sư Luyện kim

Chủ tịch HĐQT - Giám đốc

Năm sinh: 1958

 

 

Ông Nguyễn Hữu Cư

Phó Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1950

 

 

 

Bà Ngô Thị Nhuận

Thường trực HĐQT

Năm sinh: 1954

 

 

 

Bà Lê Thị Em

Uỷ viên HĐQT

Năm sinh: 1946

 

 

Ông Nguyễn Viết Xin

Uỷ viên HĐQT

Năm sinh: 1949

 

CÁN BỘ QUẢN LÝ

 

 

Võ Văn Lý

Phó giám đốc Công ty

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện An toàn Lao động

 

Nguyễn Minh Đức

Kế toán trưởng

 

 

Lê Thành Công

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

 

 

 

Nguyễn Trọng Quang

Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật

PGĐ Xí nghiệp Khai thác Khoáng sản và PTNN

 

 

Hoàng Văn Quang

PGĐ Xí nghiệp Chế biến Khoáng sản số I

Năm sinh: 1975

 

Trần Việt Hùng

Giám đốc Xí nghiệp Chế biến Khoáng sản số II

PGĐ Trung tâm Huấn luyện An toàn Lao động

 

Lê Xuân Dũng

Giám đốc Xí nghiệp khai thác đá SCC

 

Đào Văn Lập

PGĐ Nhà máy nghiền Zircon

 

 

 

 

 

Loading the player ...